GoGoAmerica-Board

GoGoAmerica => เรียนในอเมริกา => : veerachai29 13 Jan 2018, 05:05:46 AM

: ฟรีแนวข้อสอบ ผู้ช่วยครู เอกการโรงแรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
: veerachai29 13 Jan 2018, 05:05:46 AM
โหลดแนวข้อสอบ ผู้ช่วยครู เอกการโรงแรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
(https://3.bp.blogspot.com/-e-pxCvo_oqc/Wkygr6iKBPI/AAAAAAAAA4M/w_-3nITDdZcCDOKIk5Kbq_cx1RGYthlRACEwYBhgL/s640/%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1.jpg) (https://3.bp.blogspot.com/-e-pxCvo_oqc/Wkygr6iKBPI/AAAAAAAAA4M/w_-3nITDdZcCDOKIk5Kbq_cx1RGYthlRACEwYBhgL/s1600/%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1.jpg)


ภาค ก
- แนวข้อสอบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
- แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
- แนวข้อสอบพ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
- แนวข้อสอบแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
- แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
- แนวข้อสอบหลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
- แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
- แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน
- แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
- แนวข้อสอบสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
- แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา
- แนวข้อสอบพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 254
ภาค ข
- การจัดการโรงแรม
- ความรู้ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
- แนวข้อสอบ พรบ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒
- แนวข้อสอบ พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑
- แนวข้อสอบ พรบ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงแรม
- แนวข้อสอวิชาการท่องเที่ยว
- แนวข้อสอบการโรงแรม
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเพจสอบ ผู้ช่วยครู เอกการโรงแรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (https://goo.gl/8KJ1CH)
เข้าดูยูทูบสอบ ผู้ช่วยครู เอกการโรงแรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (https://youtu.be/WRJj1UYdQ3o)
เข้าดูเว็บที่ ผู้ช่วยครู เอกการโรงแรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (https://xn----6wfb5ea4cg5c1abf8a.blogspot.com/2018/01/blog-post_77.html)

(https://fh.lnwfile.com/3dm0yw.jpg)
 
(https://fh.lnwfile.com/gopmq1.jpg)
 
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : จำหน่ายแนวข้อสอบ ผู้ช่วยครู เอกการโรงแรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (https://xn----6wfb5ea4cg5c1abf8a.blogspot.com/2018/01/blog-post_77.html)

Tags : คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยครู เอกการโรงแรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง,คู่มือเตรียมสอบ ผู้ช่วยครู เอกการโรงแรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง